Chăm sóc sau sinh

Số buổi chăm sóc: 10 hoặc 20 buổi

Số liệu pháp: 5

Thời gian: 60 phút 

Giá 1 buổi: Từ 790.000đ

Số buổi chăm sóc: 10, hoặc15 buổi / Số liệu pháp: 13 / Thời gian: 85 - 110 phút / Giá 1 buổi: 590.000đ / 

Số buổi chăm sóc: 10 hoặc 15 buổi

Số liệu pháp: 5

Thời gian: 65 - 70 phút 

Giá 1 buổi: 390.000đ/thon gọn cánh tay, 590.000đ/thon gọn vùng đùi