Chăm sóc sau sinh

Số buổi chăm sóc: 10 hoặc 20 buổi

Số liệu pháp: 5

Thời gian: 60 phút 

Giá 1 buổi: Từ 790.000đ

Số buổi chăm sóc: 6 / Số liệu pháp: 10 / Thời gian: 60 - 70 phút / Giá 1 buổi: 300.000đ

Gói thường: Số buổi chăm sóc: 15 buổi / Số liệu pháp: 26 / Thời gian: 70 - 110 phút / Giá 1 buổi: 650.000đ

Gói VIP: Số buổi chăm sóc: 15 buổi / Số liệu pháp: 29 / Thời gian: 103 - 130 phút / Giá 1 buổi: 900.000đ

Số buổi chăm sóc: 10, 15 hoặc 20 / Số liệu pháp: 14 / Thời gian: 85 - 110 phút / Giá 1 buổi: 590.000đ / 

Số buổi chăm sóc: 10 hoặc 20 buổi

Số liệu pháp: 5

Thời gian: 65 - 70 phút 

Giá 1 buổi: Từ 690.000đ